Kompenzacija reaktivne energije

  Nasa ponuda iz oblasti kompenzacije reaktivne energije je:

  • Merenja, odnosno utvrđivanja stvarnog stanja reaktivne energije
  • Izrada projekta kompenzacije reaktivne (jalove) energije sa studijom isplativosti takvog projekta
  • Izvođenje kompletnih radova.

  Projekat kompenzacije reaktivne energije obuhvata sledeće elemente:

  • Automatsku detekciju reaktivne energije
  • Automatsku regulaciju reaktivne energije
  • Sklopnu tehniku
  • Kondezatorske baterije
  • Komunikaciju
  • Kablovsku instalaciju

Nesto o kompenzaciji reaktivne energije

Induktivni potrošači (jednofazni i trofazni asinhroni motori, transformatori, prigušnice, fluo rasveta,...) u toku rada, iz mreže povlače pored aktivne snage koja se pretvara u koristan rad(obrtanje osovine motora, svetlost), i reaktivnu snagu koja se koristi za stvaranje magnetnog polja. Za razliku od aktivne energije koja se trajno ''troši'' u potrošaču, reaktivna energija ''osciluje'' između izvora i potrošača.

Prisustvo reaktivne energije u sistemu ima negativne posledice – iako ne vrši koristan rad, reaktivna energija opterećuje prenosne vodove. Prividna snaga nekog sistema je vektorski zbir aktivne i reaktivne snage sistema (slika 1).

Vektorski prikaz reaktivne ekergijeŠto je manja reaktivna snaga potrošača, manja je i prividna snaga, a samim tim je manja i struja koja teče priključnima kablovima. Kao rezultat toga, povećava se prenosna moć kabla, odnosno istim presekom kabla se može preneti veća aktivna snaga, smanjuje se zagrevanje kabla pa se produžava životni vek izolacije, usled manje struje manji su padovi napona, pa se direktno utiče na pouzdan rad uređaja.

Vektorski prikaz reaktivne ekergijeKao mera prisustva reaktivne energije u sistemu koristi se faktor snage (cos φ). Faktor snage se definiše kao odnos aktivne i prividne snage nekog potrošača:

Maksimalna vrednost faktora snage iznosi cos φ=1, što znači da je prividna snaga jednaka aktivnoj, odnosno da potrošač ne zahteva reaktivnu energiju. Faktor snage cos φ=1 imaju čisto omski (rezistivni, otpornički) potrošači, razne vrste grejača i sijalice sa užarenim vlaknom. Svi ostali potrošači pri svom radu povlače reaktivnu energiju.

Reaktivna energija ima dva karaktera – induktivni i kapacitivni. Induktivni karakter imaju uređaji koji u sebi sadrže rezličite namotaje. U najvećem broju to su svakako asinhroni motori koji predstavljaju i najčešće potrošače električne energije u industrijskim pogonima. Kapacitivni karakter imaju potrošači koji predstavljaju kondenzatore različitih namena. Nepovoljno je prisustvo bilo koje vrste potrošača, bilo induktivnih bilo kapacitivnih. Potrošači induktivnog i kapacitivnog karaktera su ''suprotnog znaka'', tj. uticaj potrošača induktivnog karaktera poništava se dodavanjem potrošača kapacitivnog karaktera.

Elektrodistributivna preduzeća u Srbiji naplaćuju potrošnju reaktivne energije koju potrošači povlače iz mreže. Cena reaktivne energije predstavlja još jednu manu njenog prisustva kod potrošača. Mesečni trošak za reaktivnu energiju može biti znatan u zavisnosti od broja i veličine potrošača reaktivne energije u pogonu, odnosno od broja i snaga asinhronih motora u pogonu, jer su to najčešći potrošači u pogonu.

Reaktivna energija potrebna za rad asinhronih motora se efikasno može obezbediti u samom pogonu dodavanjem potrebnog broja kondenzatorskih baterija, odnosno dodavanjem sistema za kompenzaciju reaktivne energije (ili sistem za popravak faktora snage). Na taj način je obezbeđena reaktivna ebergija za motore koja ne prolazi kroz brojila reaktivne energije (merne grupe) i tako direktno utiče na smanjenje mesečnih računa za struju, a samim tim i na ukupne troškove rada.

načini kompenzacije reaktivne energije primenom kondenzatora

Paralelnim priključivanjem kondenzatora potrošačima (asinhronim motorima) smanjuje se vrednost prenesene reaktivne energije. Ovo povoljno utiče na smanjenje padova napona i gubitaka aktivne energije i snage u prenosu.

  Postoje četiri moguća načina za izvođenje kompenzacije:

  • pojedinačna kompenzacija
  • grupna kompenzacija
  • centralna kompenzacija
  • mešovita kompenzacija

Vektorski prikaz reaktivne ekergijePojedinačna kompenzacija – Kod pojedinačne kompenzacije uređaji za kompenzaciju (kondenzatori) se priključuju direktno na krajeve potrošača (motora), i uključuju se i isključuju zajedno sa potrošačem. Mana ovakvog načina kompenzacije je ta, što kada se potrošač na koji je kondenzator vezan isključi, isključuje se i kondenzator pa ne može da kompenzuje reaktivnu energiju nekog drugog potrošača.

Vektorski prikaz reaktivne ekergijeGrupna kompenzacija – donekle umanjuje nedostatke pojedinačne kompenzacije. Kondenzatori za kompenzaciju se vezuju paralelno grupi potrošača, koji najčešće ne rade istovremeno. Na taj način se kompenzuje srednja vrednost reaktivne energije grupe.

Vektorski prikaz reaktivne ekergijeNajčešće primenjivan način kompenzacije je centralna kompenzacija. Kod ovakvog načina kompenzacije primenjuje se jedan sistem za kompenzaciju koji se sastoji od nekoliko kondenzatora i regulatora reaktivne energije. Ovaj uređaj meri trenutni zahtev potrošača za reaktivnom energijom i na osnovu toga uključuje manje ili viče kondenzatora. Ovaj sistem se postavlja najčešće pored glavnog razvodnog ormana, na koji se i priključuje i tako kompenzuje reaktivnu energiju celog postrojenja.

Mešovita kompenzacija objedinjuje sva tri prethodno navedena načina kompenzacije. Primenjuje se kod izuzetno velikih pogona sa velikim brojem motora, pa se za određene pogone sa specifičnim karakteristikama primenjuje odgovarajući vid kompenzacije.

  Potrebna snaga kondenzatora za kompenzaciju reaktivne energije može se odrediti na nekoliko načina

  • poznavanjem parametara potrošača u pogonu može se izračunati njihova reaktivna snaga na osnovu koje se određuje snaga kondenzatorskih baterija
  • primenom specijalnih mernih uređaja, mrežnih analizatora, može se u toku rada pogona izmeriti reaktivna energija koju povlači pogon, pa se na osnovu merenja može odrediti potrebna snaga kondenzatorskih baterija, i
  • na osnovu mesečnog računa za utrošenu električnu energiju. Na osnovu obračunatog utroška aktivne i reaktivne energije, kao i angažovane snage može se odrediti potrebna snaga kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne energije u pogonu.

Ono sto nas cini kompletnim u ovom poslu jeste izrada elaborate sa svim pokazateljima analize elektricne mreze I potrosaca. Takodje u zavisnosti od potrebe elaborate mogu biti jednostavni I slozeni. Jednostavni predstavljaju rezultat analize jednog kraceg kontinualnog merenja kvaliteta mreze dok slozeni predstavljaju jednodnevnio ili visednevno merenje sa kompletnim grafickim prikazima svih parametara elektricne mreze i to u datim trenucima.

primeri

Kao jedan od jednostavnijih elaborate navodimo u primeru merenja u jednoj privatnoj firmi koja je jedan od naših mnogobrojnih klijenata.

Comar Condenzarori Italy

MasterPro iznajmljivanje hale u Simanovcima